Obecný úrad
Voľby do orgánov samosprávnych krajov
► Zmena hodín pre verejnosť na Pošte Kalinovo !
Nové otváracie hodiny (s platnosťou od 01.04.2017): Pondelok, utorok, štvrtok, piatok:
08:00 - 12:00, 13:15 - 15:00 hod. Streda: 08:00 - 11:30, 14:40 - 17:00 hod.

► Chránený areál Pod šťavicou (vyhlásený v r. 2001; k. ú. Hrabovo; výmera: 9,7646 ha). Chránené územie zaberá podsvahovú zamokrenú depresiu v aluviálnej (záplavovej) časti rieky Ipeľ. V komplexe vysoko bylinných ostricových porastov, krovinných spoločenstiev a jelšových lesov sa vyskytuje kriticky ohrozený druh flóry Slovenska a glaciálny relikt kosatec sibírsky (Iris sibirica) – jeho spoločenská hodnota je 51,- €/jedinec, ohrozené druhy ostríc – ostrica trstnatá (Carex caespitosa) a ostrica Buekova (C.buekii), a vzácna a ohrozená korunkovka strakatá (Fritillaria meleagris) – jej spoločenská hodnota je 69,- €/jedinec. Lokalita je významná aj zastúpením obojživelníkov, plazov a vtáctva.

Prírodná rezervácia Hrabovo (vyhlásená v r. 1997; k.ú. Kalinovo; výmera: 15,5 ha; ochranné pásmo 6,4 ha). Chránené územie predstavuje aluviálnu (zaplavovanú, zamokrenú) lúku mezofilného charakteru (stredný obsah živín). Je jedným z posledných nálezísk kriticky ohrozeného druhu, korunkovky strakatej (Fritillaria melleagris) na Poiplí. Zachovanie tohto druhu na lokalite je podmienené pravidelným kosením a zachovaním vodného režimu územia. Podstatný vplyv na korunkovku môžu mať aj priesaky z neďalekého hnojiska, ktoré sa prejavujú predovšetkým pri vysokých úhrnoch zrážok. Pozitívne na zachytávanie týchto priesakov pôsobí porast trstiny a pálky a celkovo vysokobylinných porastov, ktoré fungujú ako prírodná čistička odpadových vôd.

Celkovo na Poiplí evidujeme 10 lokalít korunkovky strakatej v k. ú. Kalinovo, Hrabovo a Breznička. Z toho len polovica lokalít je pravidelne kosená, teda sú zabezpečené priaznivé podmienky pre výskyt druhu. V prípade, že dôjde k náhlym zmenám v obhospodarovaní (opustenie kosenia, hnojenie, invázne druhy rastlín, kroviny, ...) budú aj tieto lokality ohrozené. Ostatné lokality sú silne ohrozené z krátkodobého hľadiska – pokiaľ nebudú v do 5 rokov realizované nápravné opatrenia, korunkovka na týchto lokalitách vyhynie.
Autor textu: ŠOP SR, Správu CHKO Cerová vrchovina, autor fotografií: Ing. Eva Belanová. 
Na našu stránku ste klikli už viac ako 84 077 krát! Veríme že preto, lebo sa Vám stránka páči. Budeme sa aj naďalej snažiť prinášať Vám najnovšie informácie o Kalinove a jeho občanoch. Dúfam, že nám a našej krásnej obci Kalinovo ostanete verní.:)

Obecný úrad a osobne starosta obce zároveň vyslovuje pochvalu a poďakovanie všetkým tým, ktorí svojím aktívnym pričinením prispievajú k tomu, že naša obec je pekná, upravená, že sa nám tu žije príjemne. Želáme si, aby takých vzorných občanov bolo stále viac a viac.
 
WEB INFO:
    ►     Najnovšie informácie pridané na stránke nájdete v časti "Oznamy"
    ►     Pokiaľ chcete niečo napísať alebo odkázať zvoľte časť "Kniha návštev"
    ►     Pokiaľ chcete na stránku prispieť, niečo opraviť, alebo dodať, neváhajte a napíšte nám
             na e-mail "webkalinovo@gmail.com", alebo zanechajte odkaz na "facebooku"
 
 
  KALINOVO NA FACEBOOKU
              
 постельное белье киев купить

Počasie:

Kurzový lístok