Akcie

Slávnostné otvorenie obecnej a školskej knižnice

Knihy v Kalinove mali sviatok – majú novú knižnicu !


      Dňa 22. mája 2015 sa v Kalinove konalo slávnostné otvorenie obecnej a školskej knižnice. Zúčastnili sa na ňom občania, žiaci, starosta obce Ján Šárkan, riaditeľ ZŠ – MŠ Mgr. Vladimír Melo a mimoriadne potešili všetkých svojou návštevou, pracovníčky Novohradskej knižnice z Lučenca, pani PhDr. Mgr. Dáša Filčíková, riaditeľka NK a metodička NK pani Mgr. Monika Albertiová.
      Naša obec Kalinovo je v novohradskom priestore považovaná za dobre vybudovanú. Má pekné priestory pre školstvo, zdravotníctvo, stravovanie, telovýchovu, či iné inštitúcie. Našou „boľavou“ stránkou boli priestory pre knižnicu, ktorá je mimoriadnym činiteľom pre ľudovýchovu. Dnes konštatujeme, že tieto priestory už máme s dostatkom kníh z vecnej i umeleckej literatúry. Čitatelia majú možnosť vybrať si z toho, čo ich zaujíma a získať nové poznatky, či s umeleckou literatúrou prežiť umelecký zážitok, obohatiť svoj citový život i podnietiť fantáziu.
      Mnohí občania vlastnia knihy, ale takáto knižnica poskytuje výber kníh pre všetky vekové skupiny a druhy literatúry, či je to epika, lyrika, dramatické diela, encyklopédie atď.
      Knižnica v Kalinove má svoju históriu. Bola založená pri miestnej škole v dvadsiatych rokoch minulého storočia a podporená ústredím Matice slovenskej s 80 zväzkami kníh. Zápis o tejto udalosti je zaznamenaný v školskej kronike. Citujem: „V našom ľude sa z tejto príležitosti duch slovenský skutočne prebudil !“
        Dôležitým činiteľom pre dobré fungovanie knižnice je vedúca osobnosť. V našej knižnici už dlhšie obdobie túto funkciu vykonáva Mgr. Judita Karáseková, ktorá svoju prácu vykonáva dôsledne a stará sa o stále rozširovanie knižného fondu v dobrej spolupráci s OcÚ Kalinovo. Spolupracuje aj s Novohradskou knižnicou a práve prítomné dámy na tomto otvorení poskytli, odovzdali svoje riadiace metodické skúsenosti, pri zriaďovaní týchto nových priestorov, za čo im patrí srdečné poďakovanie.
      Slávnostné otvorenie knižnice pozdravili aj žiaci ZŠ s MŠ Kalinovo svojím programom. Čítali napr. rôzne výroky o knihách od slávnych mysliteľov, spisovateľov a i. Recitovali báseň, spievali a hrali na hudobnom nástroji a takto spestrili toto podujatie.
     Na záver starosta obce p. Ján Šárkan symbolicky odovzdal kľúče od novej knižnice a prestrihnutie slovenskej trikolóry – stuhy otvorilo tento zdroj poznania a múdrosti.
                    
                    V tento deň mali knihy v Kalinove sviatok !!!Eva RakytkováPočasie:

Kurzový lístok