Z histórie

HISTÓRIA OBCE     V katastri obce Kalinovo, v časti Žadenec, sa našli vo väčšom množstve úlomky keramiky až z doby bronzovej, železnej a stredoveku. Archeologický prieskum vtedy viedol dr. Ján Bárta a pokračoval v ňom Vlastivedný krúžok pri ZDŠ Kalinovo. Bolo potvrdené, že viaceré miesta stredovekých hradísk boli osídlené už v praveku. Vo štvrtok až prvom storočí p.n.l. bola Lučenský kotlina osídlená Keltmi. Aj náleziská v Kalinove sa nachádzali v údolí rieky Ipeľ. Poiplie od Poltára na juh bolo osídlené aj v dobe rímskej. Osídlenie od roku 950 do roku 1250 zaznamenáva už viac historicky doložených osád a osídiel Medzi nimi sú aj obce Kalinovo a Hrabovo, pritom Kalinovo je doložené aj archeologicky.
     Najstaršia písomná zmienka, v ktorej sa spomína Hrabovo, je v listine z roku 1271. Kalinovo sa prvýkrát spomína v listine, ktorú vydala Ostrihomská kapitula roku 1279. Je to zmluva o delení rodových majetkov a hradu Ozdín medzi bratmi Etreovcami. Kalinovo tu bolo spomínané ako Kalnov a Hrabovo ako Grab. Pre zaujímavosť, susedná Breznička bola v listene uvedená ako Berzencha.
     Údaje o prvých feudálnych pánoch v Kalinove sú písomne doložené od roku 1279, kedy patrili súrodencov rodu Etre. V tomto období patrila Etreovcov takmer polovica tohto územia. Kalinovo aj v 15.sotorčí patrilo Etreovcom. Im patrila aj časť hrabovského chotára Petrovec (pomenovaný podľa Petra Etre v prvej polovici 16.sotorčia). Hrabovo bolo kráľom Žigmundov spolu s inými časťami vložené ako záloha Fiľakovskému hradu.
     Obdobie Tureckej okupácie je kvôli nedostatku materiálov nedostatočne spracované. V 16.storočí patrilo Kalinovo Blažejovi, Benediktovi a Petrovi Eterovcom. Približne v rokoch 1552-1553 na obec zaútočili Turci, zapálili ju, vyrabovali a dvoch členov rodiny vtedy zavraždili. Neskôr sa z celého okupovaného územia vytvárali tzv. sandžaky. Kalinovo patrilo do fiľakovského sandžaku. Naše územie však naďalej pustošili Turci a odvádzali ľudí do zajatia. Územie Poiplia patrilo k naviac spustošeným. Vrokoch 1571-1573 bolo Kalinove uvádzané v zozname obcí ako Kálnó, Hrabovo ako Felsö Garáb a Alsö Garáb (Horné Hrabovo a Dolné Hrabovo). Úspešná prtiofenzíva cisárskych vojsk v roku 1593 znamenala upokojenie politických pomerov na slovensko-tureckom pohraničí. Po vyhnaní Turkov z Novohradu sa majiteľmi Kalinova znovu stali Etreovci. V 17.sotorčí sa však popri nich spomínajú už aj ďalší zemepáni - Michal Bori a rok Batta.

Časť jedného z dvoch kaštieľov Etreovcov
  
     V rokoch 1708 a 1710 zasiahol Novohrad mor. V roku 1715 nariadil kráľ v celom Uhorsku súpis obyvateľov. Kalinovo malo vtedy len 7 domácností a Hrabovo 9. Dediny boli vyľudnené. Zo zoznamov sa zachovali priezviská rodín, ktoré tu vtedy žili. V Kalinove: Mázor, Adam, Bračok, Banzo, Oroli, v Hrabove: Oravec, Kudlák, Varga, Feranec, Gregor, Poliak, Kokavec, Gréč. V roku 1720 malo Kalinovo už 15 domácností a Hrabovo 5. No hlavne kvôli útlaku a vykorisťovaniu poddaní z Novohradu utekli. Cisárovná Mária Terézia po nástupe na trón upravila poddanské povinnosti. Lepšie možnosti priniesli však poddaným až reformy Jozefa II.

Drevený Most, ktorý spájal Kalinovo s Hrabovom
    
     V roku 1801 vypukol v Kalinove hladomor, neskôr v roku 1810 cholera. V rokoch 1816 a 1817 zas postihla dedinu neúroda a sucho, v roku 1821 zas záplavy. V roku 1824 sa dedina musela popasovať s veľkým požiarom. Po smrti poslednej z roku Etreovcov sa pomaly schyľovalo k zániku feudálnych pánov.
      Po revolučných rokoch 1848 - 1849 prešla pôda na Slovensku do vlastníctva roľníkov, šľachty, cirkvi a štátu. V roku 1873 zas zasiahla Kalinovo cholera., kedy opäť zomrelo mnoho ľudí, nerozšírila sa však do Hrabova. Do obce prišiel postupne priemysel, čo znamenalo budovanie závodov, či železničnej trate. Kalinovo s Hrabovom prekonali prvú svetovú vojnu, hospodársku krízu a v roku 1938 sa stali pohraničnými obcami. Obyvatelia obcí sa aktívne podieľali na Slovenskom národnom povstaní, v oboch obciach vznikli revolučné národné výbory. Dňom oslobodenia našej obce spod nemeckého fašizmu sa stal 12.január.1945.

Poddanský Domček z 18.storočia
  
     Po odstránení následkov vojny sa postupne začala obnovovať výroba v Závode, ktorý sa dobre rozvíjal, zároveň vznikali jednotné roľnícke družstvá obec sa postupne renovovala. Ulice dostali novú tvár, budovali sa asfaltové cesty a nové chodníky a ako jedna z prvých stavieb po oslobodení vznikol most, ktorý spája Hrabovo s Kalinovom.

Obnova obce


Zdroj: Jánoš, P.: Kalinovo, 1988, Osveta.

Počasie:

Kurzový lístok