VZN

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE KALINOVO č.1/2016
Obec Kalinovo v súlade

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE KALINOVO č.1/2015
Obec Kalinovo v súlade s ustanovením § 6 ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnomzriadení v znení neskorších predpisov

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE KALINOVO č. 5/2013
          Obecné zastupiteľstvo v Kalinove na základe § 6 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE KALINOVO č. 1/2007
Obecné zastupiteľstvo v Kalinove. na základe § 4 ods. 3 písm. f), g) a m) zákona SNR č. 369/1990

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE KALINOVO č. 1/2011

V Š E O B E C N E Z Á V Ä Z N É

Počasie:

Kurzový lístok