VZN

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE KALINOVO č. 1/2011

V Š E O B E C N E Z Á V Ä Z N É N A R I A D E N I E
O B C E K A L I N O V O č. 1/2011

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

OBEC KALINOVO v zmysle § 6 odseku 1 Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanovení § 7 ods. 4, 5 a 6, § 8 ods. 2, § 12 ods. 2 a 3, § 16 ods. 2 a 3, § 17 ods. 2, 3, 4 a 7, § 20 ods. 4, § 21 ods. 2, § 29, § 36, § 43, § 51, § 59, § 83 ods.2, § 98, § 103 ods. 1 a 2 zákona NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

ČASŤ I.
PREDMET ÚPRAVY
§ 1

1/ Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „nariadenie“) je podrobná úprava podmienok určovania a vyberania miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vyberaných Obcou Kalinovo v k. ú. Kalinovo a Hrabovo ( ďalej len „územie obce“).

2/ Obec Kalinovo ustanovuje s účinnosťou od 1. januára 2011 nasledovné miestne dane:
a/ daň z nehnuteľností,
b/ daň za psa,
c/ daň za užívanie verejného priestranstva,
d/ daň za ubytovanie,
e/ daň za predajné automaty,
f/ daň za nevýherné hracie prístroje.

3/ OBEC KALINOVO ustanovuje s účinnosťou od 1. januára 2011 miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

4/ Zdaňovacím obdobím miestnych daní uvedených v ods. 2/ a miestneho poplatku podľa ods. 3/ je kalendárny rok, pokiaľ v tomto nariadení nie je ustanovené inak.


ČASŤ II.
DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ

§ 2
PREDMET DANE
Daň z nehnuteľností zahŕňa:
a/ daň z pozemkov,
b/ daň zo stavieb,
c/ daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome.
DAŇ Z POZEMKOV

§ 3
ZÁKLAD DANE

1/ Základom dane z pozemkov pre ornú pôdu, chmeľnice, vinice, ovocné sady a trvale trávne porasty je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov m2 a hodnoty pôdy za 1 m2. Hodnota za 1 m2 pozemku pre ornú pôdu, chmeľnice, vinice, ovocné sady v k. ú. Kalinovo je 0,3999 € /EURO/, v k.ú. Hrabovo je 0,4092 € /EURO/. Hodnota za 1 m2 pozemku za trvale trávne porasty v k. ú. Kalinovo je 0,0962 € /EURO/, v k.ú. Hrabovo je 0,0511 € /EURO/.

2/ Základom dane z pozemkov pre lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a za ostatné hospodársky využívané vodné plochy je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov m2 a hodnoty pozemku bez porastov zistenej na 1 m2 podľa zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku. Hodnota lesných pozemkov, na ktorých sú hospodárskej lesy za 1 m2 je 0,15 € ak daňovník hodnotu pozemku nepreukáže znalecký posudkom, hodnota rybníkov s chovom rýb a za ostatné hospodársky využívané vodné plochy za 1 m2 je 2,00 € ak daňovník hodnotu pozemku nepreukáže znaleckým posudkom.

3/ Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu záhrada, zastavané plochy a nádvoria, stavebné pozemky a ostatné plochy je hodnota pozemku, určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemkov za 1 m2. Hodnota za 1 m2 pozemku pre záhrady, zastavané plochy a nádvoria a ostatné plochy v k.ú. Kalinovo a Hrabovo je 1,85 € a hodnota za 1 m2 stavebného pozemku v k.ú. Kalinovo a Hrabovo je 18,58 €.

§ 4
SADZBA DANE

l/ Ročná sadzba dane z pozemkov je pre jednotlivé druhy pozemkov nasledovná:
a/ za ornú pôdu, chmeľnice, vinice, ovocné sady .................... 0,70 % zo základu dane
b/ za trvale trávne porasty ......................................................... 0,70 % zo základu dane
c/ za záhrady ............................................................................ 0,35 % zo základu dane
d/ za lesné pozemky, na ktorých sú hospod. lesy .................... 0,70 % zo základu dane
e/ za rybníky s chovom rýb a ost. hosp. využ. vodné plochy .. 0,65 % zo základu dane
f/ zastavané plochy a nádvoria ● k.ú. Kalinovo, Hrabovo ...... 0,35 % zo základu dane
● k.ú. Kalinovo časť Lehota 4,50 % zo základu dane
g/ za stavebné pozemky ........................................................... 0,35 % zo základu dane
h/ za ostatné plochy ................................................................ 4,00 % zo základu dane

DAŇ ZO STAVIEB

§ 5
ZÁKLAD DANE

Základom dane zo stavieb je výmera zastavanej plochy v m2. Zastavanou plochou sa rozumie pôdorys stavby na úrovni najrozsiahlejšej nadzemnej časti stavby, pričom sa do zastavanej plochy nezapočítava prečnievajúca časť strešnej konštrukcie stavby.

§ 6
SADZBA DANE

1/ Ročná sadzba dane zo stavieb za každý aj začatý m2 zastavanej plochy na území obce
je stanovená nasledovne:
a/ za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu je
0,05 €.

b/ za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu je 0,30 €.

c/ za stavby rekreačných chát a domčekov na individuálnu rekreáciu je 0,20 €

d/ za samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené alebo používané na tieto účely postavené mimo bytových domov je 0,20 €.

e/ za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu je 0,70 €.

f/ za stavby na ostatné podnikanie a zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou je 0,50 €.

g/ za ostatné stavby neuvedené v písmenách a/ až f/ je 0,20 €.

2/ Pri viacpodlažných stavbách sa sadzby uvedené v odseku 1/ písm. a - g zvyšujú o príplatok 0,04 € za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.

3/ Ak stavba slúži na viaceré účely, na ktoré sú určené rôzne sadzby dane podľa ods. 1/ a ods. 2/ a príplatok za podlažie podľa ods. 3/, daň sa vypočíta ako súčet pomerných častí dane. Pomerná časť dane sa vypočíta ako súčin zastavanej plochy stavby, pomernej časti základu dane a sadzby dane na príslušný účel využitia stavby zvýšenej o súčin počtu ďalších podlaží a príplatku za podlažie.
DAŇ Z BYTOV

§ 7
PREDMET DANE
Predmetom dane z bytov sú byty a nebytové priestory v bytových domoch na území obce.

§ 8
ZÁKLAD DANE
Základom dane z bytov je výmera podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru v bytovom dome v m2 .
§ 9
SADZBA DANE

l/ Ročná sadzba dane je 0,05 € za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru.

§ 10
OSLOBODENIE OD DANE A ZNÍŽENIA DANE

Od dane z pozemkov sú oslobodené:
l/ Správca dane ustanovuje, že poskytuje oslobodenie od dane z pozemkov § 17 ods. Zákona
č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drob-
né stavebné odpady na :
- pozemky, na ktorých sú cintoríny a urnové háje,
- pozemky, užívané školami a školskými zariadeniami
- pozemky verejne prístupných parkov a športovísk

2./ Správca dane ustanovuje, že podľa miestnych podmienok v obci alebo jej jednotlivej časti môže znížiť daň z pozemkov alebo oslobodiť od dane z pozemkov § 17 ods. 2 Zákona 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady:
- močiare, plochy slatín a slancov, rašeliniská, remízky, háje, vetrolamy a pásma hygieickej
ochrany vodných zdrojov I. stupňa a II. stupňa, pásma ochrany prírodných liečivých zdrojov
I. stupňa a II. stupňa a zdrojov prírodných minerálnych vôd stolových I. stupňa a II. stupňa
- pozemky, ktorých hospodárske využívanie je obmedzené vzhľadom na podkopanie, ich
umiestnenie v oblasti dobývacích pirestorov alebo pásiem hygienickej ochrany vody II. a III.
stupňa, ochranu a tvorbu životného prostredia, ich postihnutie ekologickými katastrofami,
nadmerným imisným zaťažením, na pozemky rekultivované investičným zúrodňovaním
okrem rekultivácii plne financovaných zo štátneho rozpočtu, na rokliny, výmole, vysoké
medze s kroviskami alebo kamením, pásma ochrany prírodnych liečivých zdrojov II. a III.
stupňa a zdrojov prírodných minerálnych vôd stolových II. a III. stupňna, na genofondové
plochy, brehové porasty a iné plochy stromovej a krovinatej vegetácie na nelesných
pozemkovch s pôdoochranou, ekologickou alebo krajinotvornou funkciou.

3./ Daňovník môže požiadať o zníženie alebo oslobodenie dane z pozemkov najneskôr
v lehote na podanie daňového priznania na toto zdaňovacie obdobie o znížení rozhodne
obecné zastupiteľstvo v Kalinove.

4./ Správca dane ustanovuje, že poskytuje oslobodenie od dane zo stavieb a oslobodenie od
dane z bytov /§17 ods. 3 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na
- stavby alebo byty slúžiace školám, školským a zdravotnickým zariadeniam,
- stavby slúžiace sociálnej pomoci,
- pozemky funkčne spojené so stavbami slúžiacimi verejnej doprave.
- stavby vo vlastníctve Červeného Kríža.

5./ Daňovník uplatňuje nárok na oslobodenie od dane z pozemkov a stavieb v daňovom priznaní v tom zdaňovacom období, na ktoré mu prvýkrát vzniká nárok na oslobodenie od dane z pozemkov najneskôr v lehote na podanie daňového priznania na toto zdaňovacie obdobie.
§ 11
PLATENIE DANE

Daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov vyrubí správca dane každoročne do 15. mája bežného zdaňovacieho obdobia, ak tento zákon neustanovuje inak. Pri dohode spoluvlastníkov správca dane vyrubí daň tomu spoluvlastníkov, ktorý na základe ich dohody podal priznanie podľa § 19 ods. 2 zákona o miestnych daniach, v prípade bezpodielového spoluvlastníctva manželov, tomu ktorý podal priznanie.
Vyrubená daň z nehnuteľnosti je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru bežného zdaňovacieho obdobia, ak vyrubená ročná daň presahuje 4 000,- € môže správca dane vyrúbiť daň v dvoch rovnomerných splátkach pričom prvá splátka je splatná do 31.5., druhá splátka do 30.9. bežného zdaňovacieho obdobia, ak zákon neustanovuje inak.


§ 12
DAŇOVÉ PRIZNANIE A OHLÁSENIE DAŇOVEJ POVINNOSTI

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností je daňovník povinný predložiť správcovi dane do 31.januára príslušného zdaňovacieho obdobia. V prípade vzniku zmien, zmenu ohlasuje písomne do 30 dní odo dňa vzniku skutočnosti rozhodujúcej na vyrúbenie dane.

ČASŤ III.
DAŇ ZA PSA

§ 13
PREDMET DANE

1/ Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou na území obce.

2/ Predmetom dane za psa nie je:
a/ pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely,
b/ pes umiestnený v útulku zvierat,
c/ pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa občan s ťažkým zdravotným postihnutím.

§ 14
OSLOBODENIE OD DANE

1/ Od dane za psa je oslobodený:
a/ pes, ktorého vlastní člen Zväzu kynologických záchranárskych brigád SR, ak je pes
evidovaný zväzom na tento účel,
b/ služobný pes v zmysle § 1 ods. 2 zákona č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré
podmienky držania psov
c/ pes registrovaný v poľovnom združení

2/ Oslobodenie od dane si daňovník uplatňuje pri oznamovaní vzniku daňovej povinnosti podľa § 20 tohto nariadenia spolu s listinou preukazujúcou dôvod oslobodenia. V opačnom prípade oslobodenie od dane nevzniká a pes sa zdaní príslušnou sadzbou.

3/ Postup podľa ods. 2 tohto ustanovenia sa nevzťahuje na vlastníkov a držiteľov psov uvedených v § 13 ods. 2. tohto VZN

§ 15
DAŇOVNÍK

Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je
a/ vlastníkom psa alebo
b/ držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.

§ 16
ZÁKLAD DANE

Základom dane je počet psov.
§ 17
SADZBA DANE

1/ Sadzba dane sa stanovuje za jedného psa a kalendárny rok. Takto určená sadzba dane platí za každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka.

2/ Sadzby dane sa stanovujú pre fyzické osoby nasledovne: 5,- € za l psa a kalendárny rok a 3,30 € za jedného psa a kalendárny rok pre osamelo žijúcu osobu v byte a dome nad 60 rokov veku.

§ 18
VZNIK A ZÁNIK DAŇOVEJ POVINNOSTI

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane podľa § 13 ods.1 tohto VZN a zaniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník už nie je vlastníkom alebo držiteľom psa.

§ 19
OZNAMOVACIA POVINNOSŤ A PLATENIE DANE

1/ Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti na Obecnom úrade v Kalinove do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti. OBEC Kalinovo vyrubí daň platobným výmerom. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.

2/ V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 31. januára príslušného zdaňovacieho obdobia.

3/ Ak daňová povinnosť vzniká v priebehu zdaňovacieho obdobia, výška dane bude stanovená ako pomerná časť dane na zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla daňová povinnosť.

4/ Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník oznámi túto skutočnosť správcovi dane do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola dňa zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej povinnosti neoznámi.

5/ Vznik a zánik daňovej povinnosti daňovník preukazuje spôsobom, ktorý potvrdzuje vznik alebo zánik daňovej povinnosti (napr. doklad preukazujúci nadobudnutie psa, predaj psa, očkovací preukaz, potvrdenie veterinárneho lekára o utratení psa).


ČASŤ IV.
DAŇ ZA UBYTOVANIE

§ 20
PREDMET DANE

Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v ubytovacom zariadení, ktorého kategorizáciu určuje Vyhláška Ministerstva hospodárstva SR č. 419/2001 Z. z.


§ 21
DAŇOVNÍK A PLATITEĽ DANE

1/ Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje.

2/ Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia na území obce, ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje.

§ 22
ZÁDKLAD DANE
Základom dane je počet prenocovaní.

§ 23
SADZBA DANE

Sadzba dane je 0,60 € na osobu a prenocovanie.

§ 24
VYBERANIE DANE

1/ Daň v stanovenej výške vyberá a ručí za daň platiteľ dane. O vybratej dani vedie platiteľ dane evidenciu v „knihe ubytovaných hostí“. Platiteľ dane je povinný na požiadanie predložiť správcovi dane „knihu ubytovaných hostí“ za účelom overenia správnosti odvodu dane z ubytovania.

2/ Platiteľ dane je povinný do 15. kalendárneho dňa príslušného mesiaca za predchádzajúci mesiac predložiť Obecnému úradu v Kalinove hlásenie na predpísanom tlačive o počte a dobe ubytovaných hostí s vyznačením ich počtu, doby ubytovania, celkový počet prenocovaní v mesiaci.

3/ Platiteľ dane uhradí daň za príslušný mesiac v deň predloženia hlásenia v hotovosti do pokladne Obecného úradu v Kalinove , alebo na účet Obce Kalinovo alebo bezhotovostne prevodným príkazom na účet Obce Kalinovo.

ČASŤ V.
DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY


§ 25
PREDMET DANE

Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu, a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti (ďalej len „predajné automaty“). Predmetom dane za predajné automaty nie sú automaty, ktoré vydávajú cestovné lístky verejnej dopravy.

§ 26
DAŇOVNÍK

Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty prevádzkuje.

§ 27
ZÁKLAD DANE
Základom dane je počet predajných automatov.

§ 28
SADZBA DANE

1/ Sadzba dane je za jeden predajný automat a kalendárny rok 33,20 €.

2/ Ak daňová povinnosť vzniká v priebehu zdaňovacieho obdobia, sadzba dane sa určuje ako pomerná časť ročných sadzieb dane určenej na zostávajúce dni príslušného zdaňovacieho obdobia.
§ 29
VZNIK A ZÁNIK DAŇOVEJ POVINNOSTI

Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania predajných automatov a zaniká dňom ukončenia ich prevádzkovania.

§ 30
OZNAMOVACIA POVINNOSŤ A PLATENIE DANE

1/ Daňovník je povinný oznámiť vznik daňovej povinnosti Obecnému úradu v Kalinove na predpísanom tlačive v lehote do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti, v ktorom uvedie názov a sídlo daňovníka, miesto umiestnenia, počet, typ, číslo predajného automatu a deň začatia jeho prevádzkovania (ďalej len „preukazná evidencia“).

2/ Preukaznú evidenciu s vyššie uvedenými náležitosťami je daňovník povinný umiestniť na viditeľnom mieste v priestore, v ktorom predajný automat prevádzkuje. Daňovník je povinný na požiadanie predložiť Obci Kalinovo preukaznú evidenciu za účelom overenia správnosti odvodu dane za predajný automat.

3/ Obec Kalinovo vyrubí daň platobným výmerom. Vyrubená daň je splatná do 15 dní
odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.
V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň za zdaňovacie obdobie splatná bez
vyrubenia do 31. januára tohto zdaňovacieho obdobia.

4/ Zánik daňovej povinnosti daňovník oznámi Obecnému úradu Kalinovo podľa ods. 1/ v lehote do 30 dní od zániku daňovej povinnosti. Ak zánik daňovej povinnosti sa vzťahuje len na niektorý predajný automat, daňovník oznámi v uvedenej lehote miesto umiestnenia, počet, typ, číslo predajného automatu a deň ukončenia prevádzkovania.

5/ Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník oznámi túto skutočnosť správcovi dane do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce dni zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola dňa zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej povinnosti neoznámi.

ČASŤ VI.
DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE

§31
PREDMET DANE
1/ Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti (ďalej len „nevýherné hracie prístroje“) na území obce.
2/ Nevýherné hracie prístroje sú:
a/ elektronické prístroje na počítačové hry,
b/ mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry.

3/ Predmetom dane nie sú nevýherné hracie prístroje prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti, ak slúžia výlučne na získavanie informácií prostredníctvom internetu.

§ 32
DAŇOVNÍK

Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje prevádzkuje.

§ 33
ZÁKLAD DANE

Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov.

§ 34
SADZBA DANE

1/ Sadzba dane je 33,20 € za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok.

2/ Ak daňová povinnosť vzniká v priebehu zdaňovacieho obdobia, sadzba dane sa určuje ako pomerná časť ročných sadzieb dane určenej na zostávajúce dni príslušného zdaňovacieho obdobia.
§ 35
VZNIK A ZÁNIK DAŇOVEJ POVINNOSTI

Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania nevýherných hracích prístrojov a zaniká dňom ukončenia ich prevádzkovania.

§ 36
OZNAMOVACIA POVINNOSŤ A PLATENIE DANE

1/ Daňovník je povinný oznámiť vznik daňovej povinnosti Obecnému úradu v Kalinove na predpísanom tlačive v lehote do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti, v ktorom uvedie názov a sídlo daňovníka, miesto umiestnenia, počet, typ, číslo nevýherného hracieho prístroja a deň začatia jeho prevádzkovania .

2/ Platiteľ dane je povinný označiť každý nevýherný hrací prístroj štítkom s uvedením týchto údajov:
a) označenie majiteľa nevýherného hracieho prístroja
b) kontakt na majiteľa nevýherného hracieho prístroja
c) dátum umiestnenia a začatia prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja
d) výrobné číslo prístroja

3/ Obec Kalinovo vyrubí daň platobným výmerom. Vyrubená daň je splatná do 15 dní
odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.
V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň za zdaňovacie obdobie splatná bez
vyrubenia do 31. januára tohto zdaňovacieho obdobia.

4/ Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník oznámi túto skutočnosť správcovi dane do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce dni zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola dňa zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej povinnosti neoznámi.

ČASŤ VII.
DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA

§ 37
1/ Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva.

2/ Verejným priestranstvom na účely tohto nariadenia sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve Obce Kalinovo. Pre účely tohto nariadenia sa verejným priestranstvom na území mesta ďalej považujú najmä nasledovné nehnuteľnosti vo vlastníctve Obce Kalinovo:

a/ miestne cestné komunikácie v celej ich dĺžke a v šírke,
b/ vybudované chodníky, prípadne aj upravené plochy pre chodenie obyvateľov na celom
území mesta,
c/ verejné priestranstvá na území mesta, a to:
- parky, zelené plochy medzi chodníkmi a komunikáciami,
- parkoviská,
- námestia,
- trhoviská,
- vydláždené prípadne aj inak upravené plochy.

3/ Osobitným užívaním verejného priestranstva pre účely tohto nariadenia sa rozumie najmä:

a/ umiestnenie predajného zariadenia a zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb – napr. predajný stánok, zariadenie na poskytovanie dočasných reštauračných služieb, napr. letná terasa, a pod.,
b/ umiestnenie stavebného zariadenia – napr. lešenie, oplotenie, zariadenie staveniska,
UNIMO bunky, montážna plošina, a pod.,
c/ umiestnenie zariadenia cirkusu,
d/ umiestnenie zariadenia lunaparku a iných atrakcií,
e/ umiestnenie skládky – napr. skládka stavebného materiálu, skládka sutiny, kameňov,
zeminy,
f/ umiestnenie prenosnej garáže – sklápacie garáže, betónové garáže,
g/ umiestnenie veľkoobjemového kontajnera,
h/ využitie verejného priestranstva na umiestnenie hnuteľnej veci slúžiacej na reklamné, propagačné účely a hnuteľnej veci umiestnenej v rámci predvolebnej kampane alebo iného podujatia organizovaného politickými stranami a hnutiami (napr. tribúna), hnuteľnej veci slúžiacej pre účely ambulantného predaja (napr. príves, karavan, predajný stôl, motorové vozidlo, prenosné informačné zariadenie pred alebo v blízkosti prevádzkových jednotiek a pod.),

§ 38
Daňovník

Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva spôsobom uvedeným v § 37 ods. 3/ tohto nariadenia.

§ 39
Základ dane

Základom dane za užívanie verejného priestranstva pre účely uvedené v § 37 ods. 3/ tohto VZN je výmera užívaného verejného priestranstva v m2 .

§40
Sadzba dane

1/ Sadzby dane za užívanie verejného priestranstva pre účely uvedené v § 37 ods. 3/ tohto VZN sú určené za každý aj neúplný m2 a každý aj začatý deň.
2/ Sadzby dane za užívanie verejného priestranstva pre účely uvedené v § 37 ods. 3/ tohto VZN je 0,35 € za každý aj začatý m2 a každý aj začatý deň osobitne užívania verejného priestranstva.
§ 41
VZNIK A ZÁNIK DAŇOVEJ POVINNOSTI

Daňová povinnosť vzniká dňom začatia osobitného užívania verejného priestranstva spôsobom uvedeným v § 37 tohto nariadenia a zaniká dňom ukončenia osobitného užívania verejného priestranstva.
§ 42
OZNAMOVACIA POVINNOSŤ

1/ Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva na Obecný úrad v Kalinove v deň vzniku daňovej povinnosti na predpísanom tlačive, v ktorom uvedie svoje meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko, resp. názov a sídlo, IČO, spôsob, presné označenie, veľkosť a dobu užívaného verejného priestranstva.

2/ Daňovník je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť písomne Obecnému úradu i ukončenie užívania verejného priestranstva.

§ 43
VYBERANIE A PLATENIE DANE

l/ Daň za užívanie verejného priestranstva je splatná najneskôr pri ohlásení ukončenia užívania. Daň sa platí v hotovosti do pokladne, resp. peňažnou poukážkou na účet správcu dane.
§ 44
OSLOBODENIE OD DANE

1/ Daň sa neplatí za kultúrnu, spoločenskú, zdravotnú a športovú akciu usporiadanú na verejnom priestranstve bez vstupného alebo akciu ktorej celý výťažok je určený na charitatívne a verejnoprospešné účely. V tomto prípade je usporiadateľ akcie povinný tieto skutočnosti uviesť pri plnení oznamovacej povinnosti a po ukončení akcie preukázať odvod výťažku na vyššie uvedené účely.

2/ Daň sa neplatí za predajné zariadenia a zariadenia slúžiace na poskytovanie služieb – predajný stánok podľa § 36 ods. 3/ písm. a/ tohto nariadenia, ak na ich umiestnenie na verejnom priestranstve bolo vydané stavebné povolenie alebo kolaudačné rozhodnutie.


ČASŤ VIII.
POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY


§ 45
PREDMET POPLATKU

1/ Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce.

2/ Poplatok sa platí za príslušný kalendárny rok.

§ 46
POPLATNÍK

1/ Poplatok platí poplatník, ktorým je:

a/ fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt/ alebo prechodný pobyt/ alebo ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu13/, alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu14/, vinicu14/, ovocný sad14, trvalý trávnatý porast14/, na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného pozemku15/ a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha/, (ďalej „nehnuteľnosť“).
b/ právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie,
c/ podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania.

2/ Ak viacero poplatníkov podľa odseku 1/ písm. a/ žije v spoločnej domácnosti, plnenie povinností poplatníka môže za ostatných členov tejto domácnosti na seba prevziať jeden z nich.

3/ Za poplatníka, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu plní povinnosti poplatník a jeho zákonný zástupca, prípadne opatrovník.

4/ Povinnosti poplatníka nesmie za iného prevziať alebo plniť osoba, ktorá sa dlhodobo zdržiava mimo územia Slovenskej republiky alebo je nezvestná.

5/ Skutočnosti uvedené v odseku 2/ a 3/ ako aj ich zmeny je osoba, ktorá za iného plní povinnosti poplatníka, povinná oznámiť obci pri plnení ohlasovacej povinnosti podľa § 47 tohto VZN.

§ 47
VZNIK POPLATKOVEJ POVINNOSTI

Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastanú skutočnosti uvedené v § 46 tohto VZN.

§ 48
OHLÁSENIE

1/ Poplatník je povinný splniť ohlasovaciu povinnosť na Obecnom úrade v Kalinove do jedného mesiaca odo dňa vzniku povinnosti platiť poplatok, odo dňa, keď nastala skutočnosť, ktorá má vplyv na zánik poplatkovej povinnosti, ako aj od skončenia príslušného kalendárneho roka, za ktorý platil poplatok, v prípade ak došlo k zmene už ohlásených údajov.

2/ Poplatník podľa § 46 ods. 1/ písm. a/ tohto VZN v ohlásení uvedie:

a/ svoje meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného pobytu (ďalej „identifikačné údaje“),
b/ počet kalendárnych dní v príslušnom kalendárnom roku, počas ktorých má alebo bude mať v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo počas ktorých nehnuteľnosť užíva alebo je oprávnený užívať,
c/ identifikačné údaje iných osôb spoločnej domácnosti, za ktoré plní povinnosti poplatníka podľa § 46 ods. 2/ tohto VZN.

3/ Poplatník podľa § 46 ods. 1/ písm. b/ tohto VZN v ohlásení uvedie:

a/ svoj názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné číslo,
b/ počet kalendárnych dní v príslušnom kalendárnom roku, počas ktorých nehnuteľnosť užíva alebo je oprávnený užívať,

4/ Poplatník podľa § 45 ods. 1/ písm. c/ tohto VZN v ohlásení uvedie:

a/ svoj názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné číslo,
b/ počet kalendárnych dní v príslušnom kalendárnom roku, za ktoré mu vzniká poplatková povinnosť a ukazovateľ dennej produkcie vypočítaný podľa osobitného predpisu16/. Spolu s ohlásením poplatník predloží aj doklady potvrdzujúce ním uvedené údaje.

5/ Ak poplatník pri ohlásení podľa ods. 1/ súčasne požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku podľa § 50 s ohlásením predloží aj doklad, ktorý odôvodňuje zníženie alebo odpustenie poplatku.

6/ Poplatník je oprávnený podať hlásenie aj v prípade, ak:
a/ zistí, že jeho povinnosť platiť poplatok má byť nižšia ako mu bola vyrubená a to v lehote do 15 dní od zistenia tejto skutočnosti,
b/ žiada zníženie poplatku z dôvodu, že neužíva nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený užívať, a to najneskôr v lehote do 15 dní od uplynutia tejto doby

7/ Spolu s ohlásením podľa odseku 7/ poplatník predloží aj podklady preukazujúce odôvodnenosť ohlásenia.

§ 49
SADZBA POPLATKU

1/ Poplatok sa platí za príslušný kalendárny rok a určuje sa za osobu.

2/ Pre poplatníka podľa § 46 ods. 1/ písm. a/ a písm. b/ sa poplatok určí ako súčin sadzby poplatku a počtu kalendárnych dní v príslušnom kalendárnom roku, počas ktorých má alebo bude mať poplatník v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo počas ktorých nehnuteľnosť užíva alebo je oprávnený užívať.

3/ Ak poplatník plní povinnosti aj za ostatných členov spoločnej domácnosti, jeho poplatok sa určí v rozsahu súčtu poplatku za všetkých členov spoločnej domácnosti.

4/ Sadzba poplatku pre poplatníka podľa § 46 ods. 1/ písm. a/ a písm. b/ je vo výške 9,- € za osobu a kalendárny rok.
Sadzba poplatku pre poplatníka podľa § 46 ods. 1/ písm. c/ je vo výške 12,- € za zamestnanca a kalendárny rok.

5/ Pre poplatníka, ktorým je fyzická osoba vlastniaca v kat. území obce Kalinovo a Hrabovo nehnuteľnosť v zastavanom území obce je ročný poplatok 6 ,- €

§ 50
SPLATNOSŤ POPLATKU

1/ Splatnosť poplatku pre poplatníka podľa § 50 ods. 1/ písm. a/ a písm. b/ je určená takto:

a/ poplatok je splatný do 15 dní od doručenia platobného výmeru,
b/ ak poplatková povinnosť vznikla v priebehu kalendárneho roka je splatný do 15 dní od
doručenia platobného výmeru.

2/ Splatnosť poplatku pre poplatníkov podľa § 50 ods. 1/ písm. c/ je určená takto:
a/ poplatok je splatný do 15 dní od doručenia platobného výmeru,
b/ ak poplatková povinnosť vznikla v priebehu kalendárneho roka je splatná do 15 dní od
doručenia platobného výmeru

3/ Vyrubený poplatok môže poplatník zaplatiť naraz .

4/ Poplatník uhradí vyrubený poplatok bezhotovostným alebo hotovostným vkladom na účet Obce Kalinovo v platobnom výmere alebo poštovou poukážkou alebo v hotovosti do pokladne Obecného úradu Kalinovo.

§ 51
ZNÍŽENIE A ODPUSTENIE POPLATKU

1/ Obec poplatok zníži alebo odpustí za obdobie, za ktoré poplatník preukáže obci na základe podkladov
- pracovná zmluva,
- pracovné víza,
- potvrdenie od zamestnávateľa,
- potvrdenie o štúdiu v zahraničí,
- doklad vecne príslušného úradu o pobyte,
preukazujúcich že:
a/ v priebehu kalendárneho roka sa dlhodobo zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí,

2/ Obec zníži ročný poplatok

a/ vo výške 50% za osoby, za ktoré poplatník preukáže dokladom prechodný pobyt mimo územia obce alebo dokladom úhradu miestneho poplatku za komunálne odpady v mieste prechodného pobytu,

2/ Postupovať podľa ods. 1/ a ods. 2/ môže poplatník aj za osoby spoločnej domácnosti, za ktoré plní povinnosti poplatníka podľa § 46 ods. 2/.

3/ Obec zníži poplatok, ak poplatník preukáže skutočnosti odôvodňujúce zníženie poplatku podľa ods. 1/a ods. 2/ v bežnom kalendárnom roku do 31. 1., ak skutočnosti vzniknú v priebehu kalendárneho roka, do jedného mesiaca od ich vzniku.

5/ Za dlhodobý pobyt v zahraničí pre účely podľa ods. 1/ písm. a/ sa považuje obdobie viac ako 90 po sebe nasledujúcich dní.

§ 52
DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY

1/. Pôvodca drobného stavebného odpadu vznikajúceho pri stavebných prácach fyzických a právnických osôb je povinný tento odpad zhromažďovať vo veľkoobjemových kontajneroch, ktorý mu na základe objednávky poskytne osoba oprávnená vykonávať na území obce zber a prepravu komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu. Drobný stavebný odpad bude prepravený a zneškodnený na riadnej skládke na náklady fyzickej osoby.


ČASŤ IX.
ZRUŠOVACIE USTANOVENIA

§ 53
Zrušuje sa:
1. VZN Obce Kalinovo č. 1/2010 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady schválené uznesením Obecného zastupiteľstva v Kalinove č. 131/2009 zo dňa 15.12.2009.

ČASŤ X.

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 54


1/ Návrh Všeobecne záväzného nariadenia bol vyvesený na úradnej tabuli v súlade s § 6 ods.3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, dňa 27.11.2010.
Pripomienky k návrhu neboli uplatnené.

2/ Všeobecne záväzné nariadenie Obce Kalinovo č.1/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Kalinove uznesením č.6 zo dňa 15.12.2010.

3/ Schválené všeobecne záväzné nariadenie bolo vyhlásené vyložením na úradnej tabuli dňa :
15.12.2010.

Všeobecne záväzné nariadenie bolo zložené dňa : 31.12.2010

4/ Všeobecne záväzné nariadenie Obce Kalinovo č. 1/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady nadobúda účinnosť 1. januára 2011.
Ján Š á r k a n
starosta obce

Počasie:

Kurzový lístok