VZN

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE KALINOVO č.1/2015

Obec Kalinovo v súlade s ustanovením § 6 ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 7 ods.4, § 8 ods.2, § 12 ods.2 a 3, §
16 ods.2, § 17 ods. 2,3,4 a 6, § 20 ods.3, § 21 ods.2, § 103 ods.1 a 2 zákona č. 582/2004 Z.z. o
miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady,
v znení neskorších predpisov, v y d á v a

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE

o dani z nehnuteľností, miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady a o podmienkach určovania a vyberania dane a miestneho
poplatku na území obce Kalinovo na rok 2015

č. 1/2015


Ú V O D N É U S T A N O V E N I E
§ 1
1/ Obecné zastupiteľstvo v Kalinove podľa § 11 ods.4 písm. d/ zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov r o z h o d l o, že v nadväznosti na § 98
zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, z a v á d z a s účinnosťou od 1.
januára 2015 :
A/ m i e s t n e d a n e :
a/ daň z nehnuteľností ,
b/ daň za psa ,
c/ daň za užívanie verejného priestranstva,
d/ daň za ubytovanie,
e/ daň za predajné automaty,
f/ daň za nevýherné hracie automaty,
B/ m i e s t n y p o p l a t o k za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
na kalendárny rok 2015, ktorý je zdaňovacím obdobím.
2/ Základné ustanovenia o zdaňovaní pozemkov, stavieb a bytov sú uvedené v druhej
časti zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady, /ďalej len „zákon o miestnych daniach“/, ktoré upravujú
postavenie daňovníka dane z nehnuteľností, predmet dane z nehnuteľností, základ dane z
nehnuteľností, základné ročné sadzby dane z nehnuteľností, ktoré môže obec týmto
všeobecne záväzným nariadením zvýšiť alebo znížiť, oslobodenie vybraných druhov
pozemkov, stavieb a bytov a odpustenie resp. zníženie dane správcom dane, vznik a zánik
daňovej povinnosti, povinnosť predkladania daňového priznania, rozhodnutie o vyrubení dane
a platenie dane.
3/ Základné ustanovenia o spôsobe zdaňovania ostatných miestnych daní, ktorých
výpočet je uvedený v ods. 1 A, písm. b/, c/, d/, e/, f/, tohto všeobecne záväzného nariadenia,
ktoré upravujú daňovníka, predmet dane a základe dane, sú uvedené v tretej až siedmej časti
„zákona o miestnych daniach“.
4/ Základné ustanovenia o spôsobe platenia miestneho poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady, ktorý je stanovený v ods. 1 B, tohto všeobecne záväzného
nariadenia, ktoré upravujú predmet poplatku, poplatníka, sadzbu poplatku, určenie
a vyrubenie poplatku, sú uvedené v desiatej časti „zákona o miestnych daniach“.


PRVÁ ČASŤ

DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ
Daň z nehnuteľností zahŕňa :
a/ daň z pozemkov,
b/ daň zo stavieb,
c/ daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome,
Čl. I
D A Ň Z P O Z E M K O V
§ 2
Predmet dane
1/ Predmetom dane z pozemkov sú pozemky :
a/ orná pôda, vinice, ovocné sady, trvalé trávne porasty /TTP/,
b/ záhrady,
c/ zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy,
d/ lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy,
e/ stavebné pozemky,
2/ Na zaradenie pozemku do príslušnej skupiny podľa druhu pozemku je určujúce
zaradenie podľa katastra a pre lesné pozemky do kategórie lesa, je určujúci program
starostlivosti o lesy.
§ 3
Základ dane
1/ Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu orná pôda, vinice, ovocné sady a
trvalé trávne porasty je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením výmery
pozemkov v m2 a hodnoty pôdy za 1 m2 uvedenej v prílohe č.1 zákona č.582/2004 Z.z. o
miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
2/ Základom dane z pozemkov pre lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, je
hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemku zistenej
na 1 m2 podľa platných predpisov o stanovení všeobecnej hodnoty majetku.
Hodnota lesných pozemkov, na ktorých sú hospodárskej lesy za 1 m2 je 0,15 € ak daňovník
hodnotu pozemku nepreukáže znaleckým posudkom, hodnota rybníkov s chovom rýb a za
ostatné hospodársky využívané vodné plochy za 1 m2 je 2,00 € ak daňovník hodnotu pozemku
nepreukáže znaleckým posudkom.
3/ Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu záhrada, zastavané plochy a
nádvoria, ostatné plochy a stavebné pozemky je hodnota pozemku určená vynásobením
výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemkov za 1 m2 uvedenej v prílohe č. 2 zákona č.
582/2004 Z.z o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady.
§ 4
Sadzba dane
1/ Ročná sadzba dane z pozemkov je pre všetky druhy pozemkov 0,25% zo základu
dane.
2/ Ročná sadzba dane z pozemkov uvedená v § 3 ods.1 tohto všeobecne záväzného
nariadenia sa v celej obci určuje /§ 8 ods.2 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady/ takto:
- za ornú pôdu, vinice, ovocné sady na 0,85% zo základu dane,
- trvalé trávne porasty na 0,85 % zo základu dane,
- za záhrady, zastavané plochy a nádvoria a ostatné plochy na 0,50 % zo základu dane,
- za lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné
hospodársky využívané vodné plochy na 1,10 % zo základu dane,
- za stavebné pozemky na 0,50 % zo základu dane.
3/ Správca dane určuje na pozemky, na ktoré bolo vydané povolenie dobývania ložiska
nevyhradeného nerastu a na ktorých sa nachádza zariadenie na výrobu elektriny zo slnečnej
energie ročnú sadzbu dane z pozemkov:
- orná pôda, chmeľnice, vinice a ovocné sady, trvalé trávnaté porasty 2,50 %,
- zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy 2,50 %.
Čl. II
D A Ň Z O S T A V I E B
§ 5
Predmet dane
Predmetom dane zo stavieb sú všetky stavby na území obce, ktorých členenie je
vymedzené v § 10 ods. 1 a 2 „zákona.
§ 6
Základ dane
Základom dane zo stavieb je výmera zastavanej plochy – pôdorys stavby na úrovni
najrozsiahlejšej nadzemnej časti stavby.
§ 7
Sadzba dane
1/ Ročná sadzba dane zo stavieb je 0,033 € za každý aj začatý m2 zastavanej plochy.
2/ Ročná sadzba dane zo stavieb uvedená v ods.1 tohto všeobecne záväzného nariadenia
sa v celej obci určuje /§ 12 ods.2 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady/ takto:
a/ 0,07 € za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu k hlavnej
stavbe,
b/ 0,50 € za stavby na poľnohospodársku produkciu,
c/ 0,60 € za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu,
d/ 0,25 € za samostatne stojace garáže, samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené
alebo používané na účely garážovania, postavené mimo bytových domov,
e/ 0,70 € za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu,
stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie,
f/ 0,70 € za stavby na ostatnú podnikateľskú a zárobkovú činnosť, skladovanie a
administratívu.
g/ 0,20 € za ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až f)
3/ Ročná sadzba dane zo stavieb uvedená v § 7 ods.2 tohto všeobecne záväzného
nariadenia sa zvyšuje pri viacpodlažných stavbách o 0,08 € za každý aj začatý m2 zastavanej
plochy za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia /§ 12 ods.3 zákona č.
582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady/.
Čl. III
D A Ň Z B Y T O V
§ 8
Predmet dane
Predmetom dane z bytov sú byty a nebytové priestory v bytových domoch na území
obce.
§ 9
Základ dane
Základom dane z bytov je výmera podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru
v bytovom dome.
§ 10
Sadzba dane
1/ Ročná sadzba dane z bytov je 0,07 € za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu a
nebytového priestoru.
2/ Ročná sadzba dane z bytov uvedená v § 9 ods.1 tohto všeobecne záväzného
nariadenia sa v celej obci určuje /§ 16 ods.2 zákona č. 582/2004 Z.z.o miestnych daniach a
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady/ v sumu 0,07 € za každý
aj začatý m2 podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru.
Čl. IV
SPOLOČNÉ USTANOVENIA K DANI Z NEHNUTEĽNOSTÍ
§ 11
Oslobodenie od dane a zníženie dane
1/ Správca dane ustanovuje, že v roku 2015 poskytuje oslobodenie od dane z
pozemkov /§ 17 ods. zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady / na:
- pozemky, na ktorých sú cintoríny a urnové háje,
- pozemky užívané školami a školskými zariadeniami,
- pozemky verejne prístupných parkov a športovísk,
2./ Správca dane ustanovuje, že podľa miestnych podmienok v obci alebo jej
jednotlivej časti môže znížiť daň z pozemkov alebo oslobodiť od dane z pozemkov § 17 ods.
2 Zákona 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady:
- močiare, plochy slatín a slancov, rašeliniská, remízky, háje, vetrolamy a pásma hygienickej
ochrany vodných zdrojov I. stupňa a II. stupňa, pásma ochrany prírodných liečivých zdrojov
I. stupňa a II. stupňa a zdrojov prírodných minerálnych vôd stolových I. stupňa a II. stupňa
- pozemky, ktorých hospodárske využívanie je obmedzené vzhľadom na podkopanie, ich
umiestnenie v oblasti dobývacích priestorov alebo pásiem hygienickej ochrany vody II. a III.
stupňa, ochranu a tvorbu životného prostredia, ich postihnutie ekologickými katastrofami,
nadmerným imisným zaťažením, na pozemky rekultivované investičným zúrodňovaním
okrem rekultivácii plne financovaných zo štátneho rozpočtu, na rokliny, výmole, vysoké
medze s kroviskami alebo kamením, pásma ochrany prírodných liečivých zdrojov II. a III.
stupňa a zdrojov prírodných minerálnych vôd stolových II. a III. stupňa, na genofondové
plochy, brehové porasty a iné plochy stromovej a krovinatej vegetácie na nelesných
pozemkoch s pôdoochranou, ekologickou alebo krajinotvornou funkciou
3/ Správca dane ustanovuje, že poskytuje oslobodenie od dane zo stavieb a oslobodenie
od dane z bytov /§ 17 ods.3 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady/ na:
- stavby alebo byty slúžiace školám, školským a zdravotníckym zariadeniam,
- stavby slúžiace sociálnej pomoci,
4./ Daňovník môže požiadať o zníženie alebo oslobodenie dane z pozemkov
najneskôr v lehote na podanie daňového priznania na toto zdaňovacie obdobie o znížení
rozhodne obecné zastupiteľstvo v Kalinove.
§ 12
1/ Daňová povinnosť daňovníkovi vzniká 1. januárom zdaňovacieho obdobia s tým, že
daňové priznanie je daňovník povinný podať do 31. januára 2015.
2/ Vyrubená daň z nehnuteľností do výšky 5 000,- € je splatná do 15 dní odo dňa
právoplatnosti rozhodnutia, vyrubená daň z nehnuteľností vo výške presahujúcej sumu 5 000,-
€, je splatná do 30.9. bežného zdaňovacieho obdobia, ak zákona neustanovuje inak.


DRUHÁ ČASŤ

OSTATNÉ MIESTNE DANE
Čl. V
D A Ň Z A P S A
§ 13
Predmet dane
Predmetom dane je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou alebo právnickou
osobou na území obce.
§ 14
Základ dane
Základom dane je počet psov.
§ 15
Sadzba dane
1/ Daň za psa je 5,-. € za 1 psa ročne a 3,30 € za jedného psa a kalendárny rok pre
osamelo žijúcu osobu v byte a dome nad 60 rokov veku.
2/ Za každého ďalšieho psa je daň 5,- € ročne.
§ 16
Spoločné ustanovenia
1/ Daňovník ohlasuje vznik daňovej povinnosti do 30 dní od nadobudnutia psa
písomne spolu so zápisom do evidencie psov a v tej istej lehote zaplatí daň na zdaňovacie
obdobie. Daňová povinnosť zaniká prvým dňom mesiaca po písomnom oznámení daňovníka,
že nie je chovateľom alebo držiteľom psa.
2/ Daň za psa v ďalších zdaňovacích obdobiach je splatná do 31. januára v hotovosti
do pokladne, resp. peňažnou poukážkou na účet správcu dane.
Čl. VI

D A Ň Z A U Ž Í V A N I E V E R E J N É H O P R I E S T R A N T V A

§ 17
Predmet dane
1/ Predmetom dane je osobitné užívanie verejného priestranstva a dočasné parkovanie
motorového vozidla na vyhradenom priestore verejného priestranstva.
2/ Verejné priestranstvo na účely zdaňovania sú verejnosti prístupné pozemky vo
vlastníctve obce – miestne komunikácie s predchádzajúcim súhlasom obce. Miesto na
dočasné parkovanie motorových vozidiel je vyhradené VP, MK vopred určené so súhlasom
OcÚ.
3/ Osobitné užívanie verejného priestranstva je :
- umiestnenie zariadenia na poskytovanie služieb,
- umiestnenie stavebného zariadenia,
- umiestnenie predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných
atrakcií,
- umiestnenie skládky,
- trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska,
§ 18
Základ dane
Základom dane je výmera užívaného verejného priestranstva v m2 a parkovacie
miesto.
§ 19
Sadzba dane
1/ Daň je 0,35 € za každý aj začatý m2 a každý aj začatý deň osobitne užívaného
verejného priestranstva.
2/ Za dočasné parkovanie motorového vozidla na vyhradenom priestore verejného
priestranstva je 0,40 € za každú aj začatú hodinu a jedno parkovacie miesto.
§ 20
Spoločné ustanovenia
1/ Daňovník ohlasuje vznik daňovej povinnosti ihneď po začatí užívania verejného
priestranstva, zánik ohlasuje ihneď po ukončení verejného priestranstva u správcu dane.
2/ Daň za užívanie verejného priestranstva je splatná najneskôr do 15 dní odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o vyrubení dane. Daň sa platí v hotovosti do
pokladne, resp. peňažnou poukážkou na účet správcu dane.
Čl. VII
D A Ň Z A U B Y T O V A N I E
§ 21
Predmet dane
1/ Predmetom dane je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v zariadení
poskytujúcom služby prechodného ubytovania – hotely, nocľahárne, rekreačné strediská,
penzióny.
2/ Daňovníkom je ubytovaná fyzická osoba, platiteľom dane je prevádzkovateľ
zariadenia poskytujúce prechodné ubytovanie. Daň za ubytovanie je splatná pri ubytovaní.
§ 22
Základ dane
Základom dane je počet prenocovaní.
§ 23
Sadzba dane
Daň je 2,00 € za každú osobu a prenocovanie.
§ 24
Spoločné ustanovenia
1/ Platiteľ dane – prevádzkovateľ zariadenia je povinný viesť preukaznú evidenciu
ubytovaných osôb na účely dane za ubytovanie, v ktorej uvedie okrem ceny za ubytovanie
i výšku zaplatenej dane daňovníkom – ubytovanej osoby.
2/ Platiteľ dane daň odvádza správcovi dane mesačne, v hotovosti, alebo na účet
správcu dane, vždy do 15. dňa nasledujúceho mesiaca po prijatí dane od daňovníka.
Čl. VIII
D A Ň Z A P R E D A J N É A U T O M A T Y
§ 25
Predmet dane
1/ Predmetom dane sú prístroje a automaty, ktoré za odplatu vydávajú tovar.
2/ Daňovníkom je prevádzkovateľ predajných automatov.
§ 26
Základ dane
Základom dane je počet predajných automatov.
§ 27
Sadzba dane
Daň je 33,20 € za jeden predajný automat a kalendárny rok.
§ 28
Spoločné ustanovenia
1/ Daňovník je povinný písomne ohlásiť vznik daňovej povinnosti do 30 dní odo dňa
uvedenia predajného automatu do prevádzky, jeho umiestnenie a súčasne zaplatiť daň na
zdaňovacie obdobie. Pri zániku daňovej povinnosti je stanovená na ohlásenie zániku 30 dňová
lehota.
2/ V zdaňovacom období je daň splatná bez vyrubenia do 31. januára.
Čl. IX
D A Ň Z A N E V Ý H E R N É H R A C I E P R Í S T R O J E
§ 29
Predmet dane
1/ Predmetom dane sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu,
ale nevydávajú peňažnú výhru. Prevádzkovanie hracích prístrojov je v priestoroch verejne
prístupných. Patria sem elektronické prístroje na počítačové hry, mechanické prístroje,
elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry.
2/ Daňovníkom je prevádzkovateľ nevýherných hracích prístrojov. .
§ 30
Základ dane
Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov.
§ 31
Sadzba dane
Daň je 33,20 € za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok.
§ 32
Spoločné ustanovenia
1/ Daňovník je povinný písomne ohlásiť vznik daňovej povinnosti do 30 dní odo dňa
uvedenia nevýherného hracieho prístroja do prevádzky, jeho umiestnenie a typ, súčasne
zaplatiť daň na zdaňovacie obdobie. Pri zániku daňovej povinnosti je stanovená na ohlásenie
zániku 30 dňová lehota.
2/ V zdaňovacom období je daň splatná bez vyrubenia do 31. januára.
TRETIA ČASŤ
Čl. X
MIESTNY POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ
ODPADY
§ 33
Predmet poplatku
1/ Miestny poplatok sa platí za komunálne odpady /okrem elektroodpadov/ a drobné
stavebné odpady vznikajúce na území obce.
2/ Poplatníkom je :
a) fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo osoba, ktorá je
na území obce oprávnená užívať nehnuteľnosti uvedené v § 77 ods. 2 písm. a/ „zákona“
b) právnická osoba oprávnená užívať nehnuteľnosť na území obce na iný účel ako na
podnikanie,
c) podnikateľ oprávnený užívať nehnuteľnosť na území obce na účel podnikania,
3/ Poplatník je vždy platiteľom poplatku. V prípade spoluvlastníctva k nehnuteľností je
platiteľom poplatku spoluvlastníkmi určený zástupca, keď k určeniu zástupcu spoluvlastníkmi
nedôjde, zástupcu určí obec. V spoločnej domácnosti poplatníkov môže plnenie povinností
poplatníkov prevziať jeden z nich.
§ 34
Sadzba poplatku
1. Sadzba miestneho poplatku je 0,0274 € za osobu a kalendárny deň – ročný
poplatok za osobu je 10,00 €.
2. Uvedené sadzby poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady platia
v roku 2015.
3. Pri určovaní sadzby miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady obec postupuje podľa § 79 „zákona“.
§ 35
Spoločné ustanovenia
1/ Poplatník je povinný písomne ohlásiť vznik povinnosti platiť miestny poplatok do
jedného mesiaca odo dňa vzniku resp. zániku poplatkovej povinnosti. Pri ohlásení uvádza
údaje uvedené v § 80 ods. 1 „zákona“.
2/ Poplatník ohlasuje aj údaje súvisiace so zmenami poplatkovej povinnosti, alebo ak
žiada o zníženie poplatkovej povinnosti z dôvodu ak neužíva nehnuteľnosť, ktorú je
oprávnený užívať.
3/ Zníženie poplatku, resp. jeho odpustenie je možné len ak poplatník preukáže, že :
- v určenom období sa nachádzal dlhodobo v zahraničí,
- v určenom období vykonával základnú vojenskú službu,
- neužíval nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený užívať , viac ako 90 po sebe nasledujúcich dní,
4/ Na odstránenie tvrdosti zákona, môže obec v odôvodnených prípadoch určený
poplatok znížiť, alebo odpustiť.
5/ Vo veciach miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
postupuje obec v súlade s ustanoveniami § 77 až § 83 „zákona“.
ŠTVRTÁ ČASŤ
Čl. XI
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
K DANI Z NEHNUTEĽNOSTÍ, K MIESTNYM DANIAM A MIESTNEMU
POPLATKU
§ 36
Daňové priznanie, ohlásenie daňovej a poplatkovej povinnosti
1/ Daňové priznanie k dani z nehnuteľností je daňovník povinný predložiť správcovi
dane do 31. januára zdaňovacieho obdobia, v prípade vzniku zmien zmenu ohlasuje písomne
do 30 dní odo dňa vzniku skutočnosti rozhodujúcej na vyrubenie dane.
2/ Oznamovacia povinnosť vzniku a zániku daňovej povinnosti k miestnym daniam je
uvedená v príslušných spoločných ustanoveniach k jednotlivým daniam.
3/ Oznamovacia povinnosť k vzniku resp. zániku povinnosti platiť miestny poplatok za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady je uvedená v tretej časti VZN v § 35.
§ 37
Vyrubovanie dane a miestneho poplatku
1/ Vyrubenie dane z nehnuteľností vykoná správca dane každoročne so stavom k 1.
januáru zdaňovacieho obdobia jedným rozhodnutím.
2/ Ostatné miestne dane sa nevyrubujú, platia sa správcovi dane pri ohlásení, resp. daň
z osobitného užívania verejného priestranstva po skončení užívania a ohlásení zániku daňovej
povinnosti.
3/ Správca dane ustanovuje, že daň nižšiu ako 3 € nebude vyrubovať ani vyberať. /§ 20
ods.3 zákona č. 582/2004 Z.z.o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady/.
§ 38
Platenie dane
1/ Vyrubená daň z nehnuteľností je splatná do 15 dní odo dňa právoplatnosti
rozhodnutia o vyrubení dane resp. miestneho poplatku.
2/ Správca dane určuje platenie vyrubenej dane fyzickej osoby do 15 dní odo dňa
právoplatnosti rozhodnutia o vyrubení dane resp. miestneho poplatku a u právnickej osoby
alebo podnikateľa pri výške nad 5 000,- € v dvoch splátkach a to prvá splátka do 15 dní odo
dňa právoplatnosti rozhodnutia o vyrubení dane, resp. miestneho poplatku, druhá splátka do
30.9.
3/ Vlastník nehnuteľnosti, ktorý v priebehu roka vydraží nehnuteľnosť, ktorá je
predmetom dane z nehnuteľností, zaplatí pomernú časť ročnej dane za rok začínajúc
mesiacom nasledujúcom po dni, v ktorom nehnuteľnosť v dražbe nadobudol.
Čl. XII
§ 37
Záverečné ustanovenia
1/ Správu dane z nehnuteľností, miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady vykonáva obec.
2/ V daňovom konaní a konaní o miestnom poplatku postupuje správca dane podľa
zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní /daňový poriadok/ a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, v znení neskorších predpisov.
3/ Obecné zastupiteľstvo obce Kalinovo sa na tomto všeobecne záväznom nariadení
o dani z nehnuteľností, miestnych daniach, poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady a podmienkach určovania a vyberania dane a miestneho poplatku na rok 2015
uznieslo dňa 11.12.2014.
4/ Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.1.2015
V Kalinove 11.12.2014
..........................................
starosta obce
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia bol vyvesený na úradnej tabuli v súlade s § 6 ods. 3
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, dňa 24.11.2014.
Pripomienky k návrhu boli – neboli uplatnené v počte : 0
Schválené všeobecne záväzné nariadenie bolo vyhlásené vyložením na úradnej tabuli obce
dňa : 11.12.2014.
Všeobecne záväzné nariadenie bolo zložené dňa : 30.12.2014.

Počasie:

Kurzový lístok