VZN

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE KALINOVO č.1/2016

Obec Kalinovo v súlade s ustanovením § 6 ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 7 ods.4, § 8 ods.2, § 12 ods.2 a 3, § 16 ods.2, § 17 ods. 2,3,4 a 6, § 20 ods.3, § 21 ods.2, § 103 ods.1 a 2 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, v znení neskorších predpisov, v y d á v a


VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE


o dani z nehnuteľností, miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a o podmienkach určovania a vyberania dane a miestneho poplatku na území obce Kalinovo na rok 2016

č. 1/2016
Ú V O D N É U S T A N O V E N I E
§ 1
1/ Obecné zastupiteľstvo v Kalinove podľa § 11 ods.4 písm. d/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov r o z h o d l o, že v nadväznosti na § 98 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, z a v á d z a s účinnosťou od 1. januára 2016 :

A/ m i e s t n e d a n e :
a/ daň z nehnuteľností ,
b/ daň za psa ,
c/ daň za užívanie verejného priestranstva,
d/ daň za ubytovanie,
e/ daň za predajné automaty,
f/ daň za nevýherné hracie automaty,

B/ m i e s t n y p o p l a t o k za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

na kalendárny rok 2016, ktorý je zdaňovacím obdobím.

2/ Základné ustanovenia o zdaňovaní pozemkov, stavieb a bytov sú uvedené v druhej časti zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, /ďalej len „zákon o miestnych daniach“/, ktoré upravujú postavenie daňovníka dane z nehnuteľností, predmet dane z nehnuteľností, základ dane z nehnuteľností, základné ročné sadzby dane z nehnuteľností, ktoré môže obec týmto všeobecne záväzným nariadením zvýšiť alebo znížiť, oslobodenie vybraných druhov pozemkov, stavieb a bytov a odpustenie resp. zníženie dane správcom dane, vznik a zánik daňovej povinnosti, povinnosť predkladania daňového priznania, rozhodnutie o vyrubení dane a platenie dane.

3/ Základné ustanovenia o spôsobe zdaňovania ostatných miestnych daní, ktorých výpočet je uvedený v ods. 1 A, písm. b/, c/, d/, e/, f/, tohto všeobecne záväzného nariadenia, ktoré upravujú daňovníka, predmet dane a základe dane, sú uvedené v tretej až siedmej časti „zákona o miestnych daniach“.

4/ Základné ustanovenia o spôsobe platenia miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktorý je stanovený v ods. 1 B, tohto všeobecne záväzného nariadenia, ktoré upravujú predmet poplatku, poplatníka, sadzbu poplatku, určenie a vyrubenie poplatku, sú uvedené v desiatej časti „zákona o miestnych daniach“.


PRVÁ ČASŤ
DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ

Daň z nehnuteľností zahŕňa :
a/ daň z pozemkov,
b/ daň zo stavieb,
c/ daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome,

Čl. I
D A Ň Z P O Z E M K O V
§ 2
Predmet dane
1/ Predmetom dane z pozemkov sú pozemky :
a/ orná pôda, vinice, ovocné sady, trvalé trávne porasty /TTP/,
b/ záhrady,
c/ zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy,
d/ lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy,
e/ stavebné pozemky,

2/ Na zaradenie pozemku do príslušnej skupiny podľa druhu pozemku je určujúce zaradenie podľa katastra a pre lesné pozemky do kategórie lesa, je určujúci program starostlivosti o lesy.
§ 3

Základ dane
1/ Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu orná pôda, vinice, ovocné sady a trvalé trávne porasty je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pôdy za 1 m2 uvedenej v prílohe č.1 zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

2/ Základom dane z pozemkov pre lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemku zistenej na 1 m2 podľa platných predpisov o stanovení všeobecnej hodnoty majetku.
Hodnota lesných pozemkov, na ktorých sú hospodárskej lesy za 1 m2 je 0,15 € ak daňovník hodnotu pozemku nepreukáže znaleckým posudkom, hodnota rybníkov s chovom rýb a za ostatné hospodársky využívané vodné plochy za 1 m2 je 2,00 € ak daňovník hodnotu pozemku nepreukáže znaleckým posudkom.

3/ Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu záhrada, zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy a stavebné pozemky je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemkov za 1 m2 uvedenej v prílohe č. 2 zákona č. 582/2004 Z.z o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
§ 4
Sadzba dane

1/ Ročná sadzba dane z pozemkov je pre všetky druhy pozemkov 0,25% zo základu dane.
2/ Ročná sadzba dane z pozemkov uvedená v § 3 ods.1 tohto všeobecne záväzného nariadenia sa v celej obci určuje /§ 8 ods.2 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady/ takto:

- za ornú pôdu, vinice, ovocné sady na 0,85% zo základu dane,
- trvalé trávne porasty na 0,85 % zo základu dane,
- za záhrady, zastavané plochy a nádvoria a ostatné plochy na 0,50 % zo základu dane,
- za lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné
hospodársky využívané vodné plochy na 1,10 % zo základu dane,
- za stavebné pozemky na 0,50 % zo základu dane.

3/ Správca dane určuje na pozemky, na ktoré bolo vydané povolenie dobývania ložiska nevyhradeného nerastu a na ktorých sa nachádza zariadenie na výrobu elektriny zo slnečnej energie ročnú sadzbu dane z pozemkov:
- orná pôda, chmeľnice, vinice a ovocné sady, trvalé trávnaté porasty 2,50 %,
- zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy 2,50 %.Čl. II
D A Ň Z O S T A V I E B
§ 5
Predmet dane
Predmetom dane zo stavieb sú všetky stavby na území obce, ktorých členenie je vymedzené v § 10 ods. 1 a 2 „zákona.

§ 6
Základ dane

Základom dane zo stavieb je výmera zastavanej plochy – pôdorys stavby na úrovni najrozsiahlejšej nadzemnej časti stavby.

§ 7
Sadzba dane

1/ Ročná sadzba dane zo stavieb je 0,033 € za každý aj začatý m2 zastavanej plochy.
2/ Ročná sadzba dane zo stavieb uvedená v ods.1 tohto všeobecne záväzného nariadenia sa v celej obci určuje /§ 12 ods.2 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady/ takto:

a/ 0,07 € za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu k hlavnej
stavbe,
b/ 0,50 € za stavby na poľnohospodársku produkciu,
c/ 0,60 € za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu,
d/ 0,25 € za samostatne stojace garáže, samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené
alebo používané na účely garážovania, postavené mimo bytových domov,
e/ 0,70 € za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu,
stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie,
f/ 0,70 € za stavby na ostatnú podnikateľskú a zárobkovú činnosť, skladovanie a
administratívu.
g/ 0,20 € za ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až f)

3/ Ročná sadzba dane zo stavieb uvedená v § 7 ods.2 tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zvyšuje pri viacpodlažných stavbách o 0,08 € za každý aj začatý m2 zastavanej plochy za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia /§ 12 ods.3 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady/.


Čl. III
D A Ň Z B Y T O V
§ 8
Predmet dane
Predmetom dane z bytov sú byty a nebytové priestory v bytových domoch na území obce.
§ 9
Základ dane
Základom dane z bytov je výmera podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru v bytovom dome.

§ 10
Sadzba dane

1/ Ročná sadzba dane z bytov je 0,07 € za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru.

2/ Ročná sadzba dane z bytov uvedená v § 9 ods.1 tohto všeobecne záväzného nariadenia sa v celej obci určuje /§ 16 ods.2 zákona č. 582/2004 Z.z.o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady/ v sumu 0,07 € za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru.Čl. IV
SPOLOČNÉ USTANOVENIA K DANI Z NEHNUTEĽNOSTÍ
§ 11
Oslobodenie od dane a zníženie dane
1/ Správca dane ustanovuje, že v roku 2016 poskytuje oslobodenie od dane z pozemkov /§ 17 ods. zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady / na:
- pozemky, na ktorých sú cintoríny a urnové háje,
- pozemky užívané školami a školskými zariadeniami,
- pozemky verejne prístupných parkov a športovísk,

2./ Správca dane ustanovuje, že podľa miestnych podmienok v obci alebo jej jednotlivej časti môže znížiť daň z pozemkov alebo oslobodiť od dane z pozemkov § 17 ods. 2 Zákona 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady:
- močiare, plochy slatín a slancov, rašeliniská, remízky, háje, vetrolamy a pásma hygienickej
ochrany vodných zdrojov I. stupňa a II. stupňa, pásma ochrany prírodných liečivých zdrojov
I. stupňa a II. stupňa a zdrojov prírodných minerálnych vôd stolových I. stupňa a II. stupňa
- pozemky, ktorých hospodárske využívanie je obmedzené vzhľadom na podkopanie, ich
umiestnenie v oblasti dobývacích priestorov alebo pásiem hygienickej ochrany vody II. a III.
stupňa, ochranu a tvorbu životného prostredia, ich postihnutie ekologickými katastrofami,
nadmerným imisným zaťažením, na pozemky rekultivované investičným zúrodňovaním
okrem rekultivácii plne financovaných zo štátneho rozpočtu, na rokliny, výmole, vysoké
medze s kroviskami alebo kamením, pásma ochrany prírodných liečivých zdrojov II. a III.
stupňa a zdrojov prírodných minerálnych vôd stolových II. a III. stupňa, na genofondové
plochy, brehové porasty a iné plochy stromovej a krovinatej vegetácie na nelesných
pozemkoch s pôdoochranou, ekologickou alebo krajinotvornou funkciou

3/ Správca dane ustanovuje, že poskytuje oslobodenie od dane zo stavieb a oslobodenie od dane z bytov /§ 17 ods.3 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady/ na:
- stavby alebo byty slúžiace školám, školským a zdravotníckym zariadeniam,
- stavby slúžiace sociálnej pomoci,

4./ Daňovník môže požiadať o zníženie alebo oslobodenie dane z pozemkov najneskôr v lehote na podanie daňového priznania na toto zdaňovacie obdobie o znížení rozhodne obecné zastupiteľstvo v Kalinove.

§ 12

1/ Daňová povinnosť daňovníkovi vzniká 1. januárom zdaňovacieho obdobia s tým, že daňové priznanie je daňovník povinný podať do 31. januára 2016.

2/ Vyrubená daň z nehnuteľností do výšky 5 000,- € je splatná do 15 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia, vyrubená daň z nehnuteľností vo výške presahujúcej sumu 5 000,- €, je splatná do 30.9. bežného zdaňovacieho obdobia, ak zákona neustanovuje inak.


DRUHÁ ČASŤ
OSTATNÉ MIESTNE DANE

Čl. V
D A Ň Z A P S A

§ 13
Predmet dane

Predmetom dane je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou alebo právnickou
osobou na území obce.

§ 14
Základ dane

Základom dane je počet psov.

§ 15
Sadzba dane

1/ Daň za psa je 5,-. € za 1 psa ročne a 3,30 € za jedného psa a kalendárny rok pre osamelo žijúcu osobu v byte a dome nad 60 rokov veku.

2/ Za každého ďalšieho psa je daň 5,- € ročne.

§ 16
Spoločné ustanovenia

1/ Daňovník ohlasuje vznik daňovej povinnosti do 30 dní od nadobudnutia psa písomne spolu so zápisom do evidencie psov a v tej istej lehote zaplatí daň na zdaňovacie obdobie. Daňová povinnosť zaniká prvým dňom mesiaca po písomnom oznámení daňovníka, že nie je chovateľom alebo držiteľom psa.

2/ Daň za psa v ďalších zdaňovacích obdobiach je splatná do 31. januára v hotovosti do pokladne, resp. peňažnou poukážkou na účet správcu dane.


Čl. VI
D A Ň Z A U Ž Í V A N I E V E R E J N É H O P R I E S T R A N T V A

§ 17
Predmet dane

1/ Predmetom dane je osobitné užívanie verejného priestranstva a dočasné parkovanie motorového vozidla na vyhradenom priestore verejného priestranstva.


2/ Verejné priestranstvo na účely zdaňovania sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve obce – miestne komunikácie s predchádzajúcim súhlasom obce. Miesto na dočasné parkovanie motorových vozidiel je vyhradené VP, MK vopred určené so súhlasom OcÚ.

3/ Osobitné užívanie verejného priestranstva je :
- umiestnenie zariadenia na poskytovanie služieb,
- umiestnenie stavebného zariadenia,
- umiestnenie predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií,
- umiestnenie skládky,
- trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska,

§ 18
Základ dane

Základom dane je výmera užívaného verejného priestranstva v m2 a parkovacie miesto.

§ 19
Sadzba dane

1/ Daň je 0,35 € za každý aj začatý m2 a každý aj začatý deň osobitne užívaného verejného priestranstva.

2/ Za dočasné parkovanie motorového vozidla na vyhradenom priestore verejného priestranstva je 0,40 € za každú aj začatú hodinu a jedno parkovacie miesto.


§ 20
Spoločné ustanovenia

1/ Daňovník ohlasuje vznik daňovej povinnosti ihneď po začatí užívania verejného priestranstva, zánik ohlasuje ihneď po ukončení verejného priestranstva u správcu dane.

2/ Daň za užívanie verejného priestranstva je splatná najneskôr do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o vyrubení dane. Daň sa platí v hotovosti do pokladne, resp. peňažnou poukážkou na účet správcu dane.


Čl. VII
D A Ň Z A U B Y T O V A N I E

§ 21
Predmet dane

1/ Predmetom dane je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v zariadení poskytujúcom služby prechodného ubytovania – hotely, nocľahárne, rekreačné strediská, penzióny.

2/ Daňovníkom je ubytovaná fyzická osoba, platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia poskytujúce prechodné ubytovanie. Daň za ubytovanie je splatná pri ubytovaní.
§ 22
Základ dane

Základom dane je počet prenocovaní.

§ 23
Sadzba dane

Daň je 2,00 € za každú osobu a prenocovanie.

§ 24
Spoločné ustanovenia

1/ Platiteľ dane – prevádzkovateľ zariadenia je povinný viesť preukaznú evidenciu ubytovaných osôb na účely dane za ubytovanie, v ktorej uvedie okrem ceny za ubytovanie i výšku zaplatenej dane daňovníkom – ubytovanej osoby.

2/ Platiteľ dane daň odvádza správcovi dane mesačne, v hotovosti, alebo na účet správcu dane, vždy do 15. dňa nasledujúceho mesiaca po prijatí dane od daňovníka.


Čl. VIII
D A Ň Z A P R E D A J N É A U T O M A T Y

§ 25
Predmet dane

1/ Predmetom dane sú prístroje a automaty, ktoré za odplatu vydávajú tovar.

2/ Daňovníkom je prevádzkovateľ predajných automatov.

§ 26
Základ dane

Základom dane je počet predajných automatov.

§ 27
Sadzba dane

Daň je 33,20 € za jeden predajný automat a kalendárny rok.

§ 28
Spoločné ustanovenia

1/ Daňovník je povinný písomne ohlásiť vznik daňovej povinnosti do 30 dní odo dňa uvedenia predajného automatu do prevádzky, jeho umiestnenie a súčasne zaplatiť daň na zdaňovacie obdobie. Pri zániku daňovej povinnosti je stanovená na ohlásenie zániku 30 dňová lehota.

2/ V zdaňovacom období je daň splatná bez vyrubenia do 31. januára.
Čl. IX
D A Ň Z A N E V Ý H E R N É H R A C I E P R Í S T R O J E

§ 29
Predmet dane

1/ Predmetom dane sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, ale nevydávajú peňažnú výhru. Prevádzkovanie hracích prístrojov je v priestoroch verejne prístupných. Patria sem elektronické prístroje na počítačové hry, mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry.

2/ Daňovníkom je prevádzkovateľ nevýherných hracích prístrojov. .

§ 30
Základ dane

Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov.

§ 31
Sadzba dane

Daň je 33,20 € za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok.

§ 32
Spoločné ustanovenia

1/ Daňovník je povinný písomne ohlásiť vznik daňovej povinnosti do 30 dní odo dňa uvedenia nevýherného hracieho prístroja do prevádzky, jeho umiestnenie a typ, súčasne zaplatiť daň na zdaňovacie obdobie. Pri zániku daňovej povinnosti je stanovená na ohlásenie zániku 30 dňová lehota.

2/ V zdaňovacom období je daň splatná bez vyrubenia do 31. januára.


TRETIA ČASŤ

Čl. X
MIESTNY POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ
ODPADY


§ 33
Predmet poplatku

1/ Miestny poplatok sa platí za komunálne odpady /okrem elektroodpadov/ a drobné stavebné odpady vznikajúce na území obce.

2/ Poplatníkom je :
a) fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo osoba, ktorá je na území obce oprávnená užívať nehnuteľnosti uvedené v § 77 ods. 2 písm. a/ „zákona“
b) právnická osoba oprávnená užívať nehnuteľnosť na území obce na iný účel ako na podnikanie,
c) podnikateľ oprávnený užívať nehnuteľnosť na území obce na účel podnikania,

3/ Poplatník je vždy platiteľom poplatku. V prípade spoluvlastníctva k nehnuteľností je platiteľom poplatku spoluvlastníkmi určený zástupca, keď k určeniu zástupcu spoluvlastníkmi nedôjde, zástupcu určí obec. V spoločnej domácnosti poplatníkov môže plnenie povinností poplatníkov prevziať jeden z nich.

§ 34
Sadzba poplatku

1. Sadzba miestneho poplatku je 0,0274 € za osobu a kalendárny deň – ročný poplatok za osobu je 10,00 €.

2. Sadzba poplatku 0,010 € za kilogram DSO bez škodlivín.

3. Uvedené sadzby poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady platia v roku 2016.

4. Pri určovaní sadzby miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady obec postupuje podľa § 79 „zákona“.


§ 35
Spoločné ustanovenia

1/ Poplatník je povinný písomne ohlásiť vznik povinnosti platiť miestny poplatok do jedného mesiaca odo dňa vzniku resp. zániku poplatkovej povinnosti. Pri ohlásení uvádza údaje uvedené v § 80 ods. 1 „zákona“.

2/ Poplatník ohlasuje aj údaje súvisiace so zmenami poplatkovej povinnosti, alebo ak žiada o zníženie poplatkovej povinnosti z dôvodu ak neužíva nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený užívať.

3/ Zníženie poplatku, resp. jeho odpustenie je možné len ak poplatník preukáže, že :
- v určenom období sa nachádzal dlhodobo v zahraničí,
- v určenom období vykonával základnú vojenskú službu,
- neužíval nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený užívať , viac ako 90 po sebe nasledujúcich dní,

4/ Na odstránenie tvrdosti zákona, môže obec v odôvodnených prípadoch určený poplatok znížiť, alebo odpustiť.

5/ Vo veciach miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady postupuje obec v súlade s ustanoveniami § 77 až § 83 „zákona“.


ŠTVRTÁ ČASŤ

Čl. XI

SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
K DANI Z NEHNUTEĽNOSTÍ, K MIESTNYM DANIAM A MIESTNEMU POPLATKU

§ 36
Daňové priznanie, ohlásenie daňovej a poplatkovej povinnosti
1/ Daňové priznanie k dani z nehnuteľností je daňovník povinný predložiť správcovi dane do 31. januára zdaňovacieho obdobia, v prípade vzniku zmien zmenu ohlasuje písomne do 30 dní odo dňa vzniku skutočnosti rozhodujúcej na vyrubenie dane.
2/ Oznamovacia povinnosť vzniku a zániku daňovej povinnosti k miestnym daniam je uvedená v príslušných spoločných ustanoveniach k jednotlivým daniam.
3/ Oznamovacia povinnosť k vzniku resp. zániku povinnosti platiť miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je uvedená v tretej časti VZN v § 35.

§ 37
Vyrubovanie dane a miestneho poplatku

1/ Vyrubenie dane z nehnuteľností vykoná správca dane každoročne so stavom k 1. januáru zdaňovacieho obdobia jedným rozhodnutím.

2/ Ostatné miestne dane sa nevyrubujú, platia sa správcovi dane pri ohlásení, resp. daň z osobitného užívania verejného priestranstva po skončení užívania a ohlásení zániku daňovej povinnosti.
3/ Správca dane ustanovuje, že daň nižšiu ako 3 € nebude vyrubovať ani vyberať. /§ 20 ods.3 zákona č. 582/2004 Z.z.o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady/.

§ 38
Platenie dane

1/ Vyrubená daň z nehnuteľností je splatná do 15 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o vyrubení dane resp. miestneho poplatku.
2/ Správca dane určuje platenie vyrubenej dane fyzickej osoby do 15 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o vyrubení dane resp. miestneho poplatku a u právnickej osoby alebo podnikateľa pri výške nad 5 000,- € v dvoch splátkach a to prvá splátka do 15 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o vyrubení dane, resp. miestneho poplatku, druhá splátka do 30.9.
3/ Vlastník nehnuteľnosti, ktorý v priebehu roka vydraží nehnuteľnosť, ktorá je predmetom dane z nehnuteľností, zaplatí pomernú časť ročnej dane za rok začínajúc mesiacom nasledujúcom po dni, v ktorom nehnuteľnosť v dražbe nadobudol.

Čl. XII

§ 37
Záverečné ustanovenia

1/ Správu dane z nehnuteľností, miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vykonáva obec.

2/ V daňovom konaní a konaní o miestnom poplatku postupuje správca dane podľa zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní /daňový poriadok/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.

3/ Obecné zastupiteľstvo obce Kalinovo sa na tomto všeobecne záväznom nariadení o dani z nehnuteľností, miestnych daniach, poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a podmienkach určovania a vyberania dane a miestneho poplatku na rok 2016 uznieslo dňa 15.12.2015.

4/ Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.1.2016


V Kalinove 15.12.2015
..........................................
starosta obce
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia bol vyvesený na úradnej tabuli v súlade s § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, dňa 20.11.2015.

Pripomienky k návrhu boli – neboli uplatnené v počte : 0

Schválené všeobecne záväzné nariadenie bolo vyhlásené vyložením na úradnej tabuli obce dňa : 15.12.2015.

Všeobecne záväzné nariadenie bolo zložené dňa : 31.12.2015.
Počasie:

Kurzový lístok